Per a una correcta interpretació dels textos legals és necessària la lectura de tots els apartats de l'Avís legal, del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i de la Política de Galetes.

1. Condicions Generals

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari/ària (des d'ara usuària), comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

Aquests texts legals es presenten, únicament, en català i castellà. La persona responsable (des d'ara la responsable) del lloc web s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada per una mala interpretació d'aquests en conseqüència d'una traducció errònia, generada per un sistema de traducció automàtica o tercer aliè a aquesta.

L'usuària garanteix que tota la informació que pogués facilitar es correspon amb la seva situació real, que està al dia i és exacta, comprometent-se a actualitzar-la davant de possibles canvis. A més, si aquesta és menor de 13 anys, es compromet a no realitzar cap acció que pogués facilitar les seves dades personals.

La responsable s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada per l'incompliment per part d'una usuària menor d'edat davant la falsificació de les dades que aquesta pogués facilitar. Davant d'aquesta situació la responsable es posa a disposició de totes les usuàries, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en l'eliminació dels comptes falsos i esborrat de les dades personals. En cas que una usuària consideri que existeix en el lloc web alguna usuària que pogués ser menor de 13 anys, es prega que ens ho faci saber de forma immediata.

La responsable es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu lloc web o en la configuració i presentació d'aquesta. Per mantenir actualitzada la informació publicada, els continguts podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

2. Exclusió de Garanties i Responsabilitat

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, la responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, atacs massius a la web per part d'internautes, amb injeccions SQL o altres mètodes, catàstrofes naturals, vagues, o altres circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a aquest.

La responsable no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar, al sistema informàtic de la usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest lloc web, inclòs en qualsevol dels llocs web, externs a aquest, en els quals pugui estar registrada a fi de fer difusió sobre les activitats i novetats del servei prestat, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador utilitzat per l'usuària que interactua amb els serveis i contingut i que crea i publica un contingut de qualsevol tipus.

L'usuària és responsable de mantenir el navegador, antivirus i sistema operatiu actualitzats així com garantir que el contingut que crea i publica està lliure de virus.

3. Contingut Responsable

La responsable s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquesta.

La responsable no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent, ja sigui en el seu lloc web (aquest) com en els llocs web, externs a aquest, en els quals pugui estar registrada a fi de fer difusió sobre les activitats i novetats del servei.

No obstant això i en compliment del que disposa l'article 11 i 16 de la LSSI-CE, la responsable es posa a disposició de totes les usuàries, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuària consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ens ho faci saber de forma immediata.

4. Links o Hiperenllaços

Des del lloc web de la responsable és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que la responsable no pot controlar sempre el contingut introduït per les usuàries, aquesta no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, la responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, posant-ho en coneixement de les autoritats competents.

Totes les usuàries hauran de respectar les següents condicions:

  1. El lloc web enllaçat no contindrà informació amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o que atemptin contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  2. L'usuària assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l'accés a la pàgina del lloc web de l'hiperenllaç.

Quan una usuària estableix un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el lloc web de la responsable no implica en cap cas l'existència de relacions entre la responsable i la persona propietària del lloc web, ni l'acceptació i aprovació per part de la responsable dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que la responsable ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició en el lloc web de la usuària.

5. Restriccions de l'Ús del Domini i Subdominis

Els dominis i qualsevol subdomini que es derivi d'aquests són titularitat de la responsable i el seu ús exclusiu està reservat a aquesta.

Els dominis són:

  • rogerforner.com
  • ilercapp.com

6. Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de la responsable o, si s'escau disposa de llicència o autorització expressa per part de les persones autores.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització, prèviament escrita, per part de la responsable o autores.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la responsable o autores serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

Informació important

Aquest lloc web ha estat creat a partir d'un projecte propi de la responsable, Senzill. A més a més, aquest mateix lloc web el pots trobar en un dels seus repositoris de GitHub, és a dir, pots accedir a tot el seu codi.

  • Tens permís per copiar el projecte sencer i fer-ne ús de la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament.
  • En quant als dissenys, logotips, textos i/o gràfics que conformen el contingut del lloc web, aquests són propietat de la responsable o, si s'escau disposa de llicència o autorització expressa per part de les persones autores. La reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització, prèviament escrita, per part de la responsable o autores.